روش تولید سیلیکات سدیم

آموزش ساخت چسب سیلیکات
شماتیک روش تولید سیلیکات سدیم را در شکل زیر مشاهده می کنید :
شماتیک تولید سیلیکات سدیم
شرکت باتیس سیلیکات قادر به تولید انواع چسب سیلیکات با نسبت‌های مختلف واز بومه های ۲۵تا ۶۰ می باشد دانسیته سیلیکات سدیم در صنعت بر حسب درجه بومه Baume بیان می‌شود که به دانسیته ی ویژه قابل تبدیل است.
در جدول زیر ارتباط میان بومه و دانسیته‌ی ویژه بیان شده است:
جدول ارتباط میان بومه و دانسیته
در آزمایشگاه باتیس سیلیکات از روشهای استاندارد بین المللی برای تعیین ویسکوزیه ،دانسیته وPH استفاده می گردد .
به عنوان مثال برای تعیین دانسیته در ۲۰درجه سانتی گراد از هیدروسنجی دانسیته برای سیلیکات سدیم استفاده می گردد
شکل یک هیدرو سنج
همچنین ویسکوزیته یا لزجت با استفاده از دستگاه ویسکومتر برحسب واحد سانتی پواز قابل اندازه گیری می‌باشد که در صنعت چسب از اهمیت به سزایی برخوردار است.

استفاده از چسب سیلیکات در کارتن سازی ها

در کارخانجات تولید کاغذ برای سفید کردن و زدودن جوهر از سیلیکات ها استفاده می‌نمایند. به نحوی که جوهر را از الیاف کاغذ حذف می‌کند و به معلق‌سازی آن‌ها کمک کرده و مانع از نشستن مجدد روی الیاف می‌گردد. سیلیکات‌‌ها همچنین پراکسید هیدروژن را پایدار می‌کنند که ممکن است به فرمولبندی جوهر زدایی اضافه شود.
سیلیکات‌ها در قلیاییت مشارکت می‌کنند و عملیات جوهر زدایی در PH پایین‌تری که فقط با استفاده از هیدروکسید سدیم انجام می‌شود صورت می‌بندد. جوهر زدایی در PH پایین‌تر کدر بودن محلول را کم می‌کند که این موضوع در تهیه خمیر کاغذ یک مسأله مهم است.